SophieM

14 tekstów – auto­rem jest SophieM.

Dziś już nie wiem kim jes­tem, ale na pew­no sa­ma... Ale na pew­no zacznę no­we życie, bo mam dla ko­go żyć... bo ważne jest mieć taką osobę w życiu..., gdy na nia pat­rzysz to ser­ce sie us­mie­cha a ro­zum mówi cze­mu jej to robisz?...

dla Sophie...... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 18 września 2011, 21:16

Mieć moc usu­wania przyk­rych wspom­nień, ludzi, zdarzeń, swoich błędów.... Czy skorzys­tałabym z niej...? 

myśl
zebrała 9 fiszek • 1 czerwca 2011, 21:25

Cho­ciaż raz w życiu chciałabym zaz­nać te­go uczu­cia, że wyb­rałam dobrą drogę, że postąpiłam słusznie, nie mieć żad­nych wątpli­wości, wyrzutów su­mienia, se­tek cho­ler­nych, na­tar­czy­wych myśli, które każą od­wra­cać się za siebie... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 6 kwietnia 2011, 15:17

Przyj­rzyj się swoim myślom a poz­nasz siebie 

myśl
zebrała 12 fiszek • 4 marca 2011, 11:17

Aż w końcu Two­je kłam­stwa za­toczą koło, zas­koczą cię z nienac­ka z tyłu i zep­chną w prze­paść nad którą bez­tros­ko machasz nogami. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 25 lutego 2011, 16:32

Jeżeli po roz­padzie związku zos­ta­nie ból, to był to związek opar­ty na obiet­ni­cach i zo­bowiąza­niach.Właści­we związki opar­te na miłości nig­dy się nie kończą.Kończy się tyl­ko pe­wien etap lub zmieniają one formę. Bo miłość opar­ta na praw­dzi­wej przy­jaźni, a nie zo­bowiąza­niach, jest wieczna. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 23 lutego 2011, 13:41

Zaw­sze, kiedy tyl­ko zaczy­nam wszys­tko ogar­niać, układać i godzić się ze swym lo­sem, Ty mu­sisz wysłać cho­lerną niejasną wiado­mość, która wy­wołuje wichurę uczuć burzącą pod­wa­liny no­wego życia bez Ciebie. Zno­wu noc bez snu... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 20 lutego 2011, 23:38

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

opowiadanie • 18 lutego 2011, 22:49

Od­rzu­cenie i po­niżenie - to dwie rzeczy, których naj­bar­dziej się oba­wiamy. Obyd­wa te lęki wy­nikają ze strachu przed pomyłką... 

myśl
zebrała 21 fiszek • 17 lutego 2011, 10:14

Nikt nie pot­ra­fi nas kochać tak, jak­byśmy chcieli.
Kieru­jemy, ma­new­ru­jemy i ma­nipu­luje­my, by gra­no według nasze­go sce­nariu­sza. Nieza­leżnie od te­go jak dob­rze wcielą się w ro­le, nie usa­tys­fak­cjo­nują nas na dłużej.
Bo miłość to NASZA wewnętrzna esen­cja, po­win­niśmy ją da­wać, a nie ocze­kiwać czy żądać. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 16 lutego 2011, 13:52
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

SophieM

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność